Medezeggenschapsraad (MR)


Onze school heeft ook de wettelijk verplichte "Medezeggenschapsraad", de MR. In de MR hebben 4 ouders en 4 personeelsleden zitting. Een vertegenwoordiger van de Ouderraad is, zonder stemrecht, toegevoegd lid. Het doel van de MR is het bevorderen van een open en democratische gang van zaken op onze school. De MR doet dit via een regelmatig overleg tussen ouders, personeelsleden en de directie. De MR heeft gereglementeerd recht van advies of instemming in belangrijke zaken die het onderwijs op onze school betreffen. Denk daarbij aan: het schoolplan, het formatieplan, de begroting, onderwijskundige zaken en het vakantierooster. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. De MR-leden worden in principe voor 4 jaar gekozen.

De samenstelling van de MR is als volgt:

Voorzitter:
Annemiek Huisman
Secretaris: 
Overige leden: René Kok en Eline Reus, Susan Stolle, Noortje Visser
Personeelsgeleding: Kitty Droog, Mieke Warps, Trudi van Diepen en Stefan de Waard

Heeft u vragen/ opmerkingen die u bij de MR neer wilt leggen? U kunt dan een mail sturen naar: mr@willibrordusbk.nl


Verslag:  Jaarverslag 2018 - 2019

Notulen 2018 - 2019
Notulen 17 september 2018
Notulen 12 november 2018
Notulen 07 januari 2019
Notulen 14 maart 2019

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Van de Medezeggenschapsraden van SKO De Streek zijn 2 leden afgevaardigd in de GMR, om de bovenschoolse zaken te behartigen en voor het overleg met het bestuur.
Van onze school zijn dat Annemiek Huisman vanuit de oudergeleding, en Marloes Wiersma, namens het personeel.